Upravit stránku

Pozvánka na valnou hromadu 2015

12.05.2015Administrátor Julius

Představenstvo společnosti Agrochemický podnik Mstětice,a.s., IČ: 46356151 se sídlem Mstětice 32, 250 91 Zeleneč, zapsané v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1873

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů
která se uskuteční dne 17. června 2015 od 13.00 hod.
v sídle firmy Agrochemického podniku Mstětice, a.s., Mstětice 32, 250 91 Zeleneč, administrativní budova ve Mstěticích – v přízemí

Prezence akcionářů se koná před jednacím sálem VH od 12.00 hod. a bude ukončena zahájením VH. Akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů společnosti se při registraci prokáží platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. V případě zastupování se zástupce akcionáře prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionářem právnická osoba, musí její zástupce předložit též výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce. Není-li přítomen statutární zástupce právnické osoby, odevzdá u prezence zástupce akcionáře plnou moc s podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. Je-li akcionářem právnická osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurz, zastupuje ji správce konkurzní podstaty na základě plné moci s jeho ověřeným podpisem. Při prezenci budou rozdány akcionářům hlasovací lístky.
Akcionáři mohou ode dne uveřejnění tohoto oznámení nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 12:00 hod., až do 16. června 2015 do roční účetní závěrky za rok 2014, zprávy nezávislého auditora. Dále budou předepsané dokumenty zveřejněny na webových stránkách společnosti: www.achpmstetice.cz
Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od akciové společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou s účastí na valné hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionářů dotčena.