Upravit stránku

Dolophos 26

Dolophos 26 se používá zejména k hnojení kyselých půd, ale můžeme jím hnojit i na půdách slabě kyselých a neutrálních. Fosfor působí pomaleji, což je výhodné zejména na lehčích a středních půdách. Nejvhodnější období pro použití Dolophosu je po sklizni na podzim při orbě a přípravě půdy k setí nebo na jaře při předseťové přípravě.

Chemické a fyzikální vlastnosti

VlastnostHodnota
Celkový fosfor jako P2O5 v % (rozp. v minerální kyelině)min. 26,0
Fosforečnan jako P2O5 rozpustný ve 2 % kyselině mravenčímin. 15,0
Obsah vápníku jako CaO v %40,0
Obash hořčíku jako MgO v %3,0
částice od 2 do 5 mm v %min. 90,0
částice pod 1 mm v %max. 3,0
částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg vysušeného vzorku:

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Dolophos 26 se používá zejména k hnojení kyselých půd, ale můžeme jím hnojit i na půdách slabě kyselých a neutrálních. Fosfor působí pomaleji, což je výhodné zejména na lehčích a středních půdách. Nejvhodnější období pro použití Dolophosu je po sklizni na podzim při orbě a přípravě půdy k setí nebo na jaře při předseťové přípravě.

Hnojivo může být přednostně použito k zásobnímu hnojení fosforem pro všechny plodiny. Po aplikaci hnojiva je vhodné jeho zapravení do půdy. O dávce Dolophosu rozhoduje rozbor půdy na obsah přístupného fosforu. Orientační dávky jsou uvedeny v následující tabulce:

Doporučené roční dávky fosforu v kg P2O5/ha

Obsah přístupného P (mg/kg)Dávka P2O5/ha podle EVH (t/ha)
půdní druh456
LSTLSTLSTLST
6050407885949210011092100110
61-9551-7541-65556066646976737987
96-13076-10066-90465055556066647077
131-160101-13091-120283033374044465055

Doporučené roční dávky Dolophosu 26

KulturaDávka v kg/ha
obiloviny250 - 300
ozimá řepka350 - 400
cukrovka400 - 500
jetel, vojtěška400 - 500
zelenina400 - 500
kukuřice na siláž250 - 350

Aplikace

Odstředivými (talířovými) rozmetadly všech typů jako ostatní granulovaná hnojiva.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Hnojivo není ani žíravinou ani jedem ve smyslu předpisu o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Je upraveno do bezprašné formy, na pracovištích je však nutno technickým opatřením zabezpečit takové podmínky, aby nebyla překročena nejvyšší přípustná koncentrace pro prach 10 mg/m3 (hodnota doporučená. Při práci je nutné používat ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle, ochranný oděv). Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Je nutné dodržovat osobní hygienu a po práci omýt ruce teplou vodou a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc

  • Při zasažení očí: vyplachovat oba spojivkové vaky velkým množstvím vody po dobu alespoň 10 minut. Po důkladném vypláchnutí je možno vyplachovat borovou vodou nebo Opthalem.
  • Při zasažení kůže: opláchnout dostatečným množstvím vody, důkladně bez mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem.
  • Při nadýchání: přerušit práci a přemístit postiženého na čerstvý vzduch, vypláchnout oči, ústa i nosní dutinu vodou.
  • Při požití: vypít větší množství pitné vody a vyhledat lékařské ošetření.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a vždy při zasažení očí vyhledat lékaře.

Skladování a doprava

Dolophos 26 se dodává volně ložený. Volně ložený musí být skladován v suchých skladech na hnojiva. Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

18 měsícù od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti