Upravit stránku

GSH PK 16-10

Toto fosforečnodraselné hnojivo s hořčíkem je určeno k základnímu každoročnímu hnojení plodin, za určitých podmínek je lze využít i při zásobním systému hnojení (víceleté plodiny či trvalé kultury). Upřednostňuje se jeho hlubší zapravení do půdního profilu.

Chemické a fyzikální vlastnosti

VlastnostHodnota
Celkový fosfor jako P2O5 v %16,0
Fosforečnany rozpustné ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %9,0
Fosforečnany rozpustné ve vodě jako P2O5 v %6,5
Draslík rozpustný ve vodě jako K2O v %10,0
Hořčík jako MgO v %3,0
Síra jako S v %7,0
Vápník jako CaO v %27,0
Částice od 1 do 5 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 3,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity:

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Toto fosforečnodraselné hnojivo s hořčíkem je určeno k základnímu každoročnímu hnojení plodin, za určitých podmínek je lze využít i při zásobním systému hnojení (víceleté plodiny či trvalé kultury). Upřednostňuje se jeho hlubší zapravení do půdního profilu. Z tohoto důvodu se aplikuje obvykle před základním zpracováním půdy, lze je však použít i při předseťové přípravě. Vysokou účinnost lze očekávat na půdách slabě kyselých až neutrálních, biologicky činných. Hnojivo je vhodné především používat na půdy s nižší zásobeností fosforem a s dostatečnou zásobou draslíku. S výhodou se může používat u plodin hnojených hnojem.

Doporučené dávkování

KulturaDávka
orná půda (zemědělské plodiny)    400 -    500
orná půda (pěstování zeleniny)    500 -    700
základní dávka před založením sadů2.000 - 3.000

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Nevdechujte prach (S 22). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S 36/37/39).

Skladování a doprava

Volně ložené GSH se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše maximálně 3,5 m. PE obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.
Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

36 měsíců od data výroby při skladování v původních obalech.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti