Upravit stránku

NPK 8-24-24

Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby fosforu a draslíku.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

VlastnostHodnota
Celkový dusík jako N v %8,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %24,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P2O5 v %21,0
Vodorozpustný odxid draselný jako K2O v %24,0
Obsah síry jako SO3 v %9,0
Částice od 2 do 5 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 1,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

 • kadmium 50 mg / kg,
 • olovo 15 mg / kg,
 • rtuť 1 mg / kg,
 • arzén 10 mg / kg,
 • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Aplikuje se rozmetáním a zapracováním do půdy při její přípravě k setí ozimých plodin nebo k jarnímu hnojení na vykrytí potřeby fosforu a draslíku.

Doporučené dávkování

KulturaPůdy se střední zásobou P,K kg/haPůdy s nízkou zásobou P,K kg/ha
Ozimá pšenice250 - 350300 - 500
Sladovnický ječmen200 - 300 
Řepka 150 - 200
Cukrová řepa100 - 200 (startovací)300 - 500
Kuku5ice250 - 350250 - 500
Slunečnice250 - 450 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

 • P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
 • P262 - Zamezte styku s očima, kůží nebo oděvem.
 • P305+P351+P338 - Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301+P330+P331+P315 - Při požití vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P303+P352 - Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Skladování a doprava

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva. Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Balené se skladuje ve skladech v pytlích uložených na sebe do výše maximálně 1,5 m nebo na paletách do výše max. 3,5 m. PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

36 měsíců od data dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti