Upravit stránku

Hořká sůl

Hnojivo v krystalické formě umožňuje hnojením na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku hořčíku v rostlinách. Používá se výhradně v roztoku k listové aplikaci.

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: MgSO4.7H2O

VlastnostHodnota
Hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v %min. 15,0
síra jako SO42- v %min. 33,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0, arzen 10, chrom 50.

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Hnojivo v krystalické formě umožňuje hnojením na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku hořčíku v rostlinách. Používá se výhradně v roztoku k listové aplikaci. Aplikuje se ve 2 až 5 % koncentraci (20-50 g na 1 litr vody v množství 25 g hnojiva/10 m2) na list postřikovačem nejčastěji společně s pesticidy při ošetření proti škodlivým činitelům u polních plodin.

Doporučujeme proto kombinaci s pesticidem předem vyzkoušet a konzultovat s výrobcem pesticidu. Hořká sůl je rostlinami dobře snášena, přesto může dojít výjimečně k jejich poškození. Při nižší vzdušné vlhkosti nebo vysokých teplotách je vhodné použít nižší koncentrace a postřik případně zopakovat. Hořká sůl není na světle stálá a reaguje i na teplotu a vzdušnou vlhkost. Dochází při tom k rekrystalizaci, která nemá vůbec žádný vliv na rozpustnost hořké soli ve vodě. Tato vlastnost je pro tuto sůl typická.

Doporučené dávkování

KulturaDávka
Vinná réva (po odkvětu do začátku srpna)1 - 2 x v 3 -5 % koncentraci
Brambory (do květu)1 - 2 x ve 2 - 3 % koncentraci
Hrách, bob (před květem)1 - 2 v 5 % koncentraci
Zelenina (v období max. přírůstků hmoty)1 - 2 x ve 2 -3 % koncentraci
Ovocné stromy (do tvorby plodů)2 - 3 v 2 % koncentraci
Konifery (při náznacích nedostatku hořčíku)2 - 3 ve 2 - 3 % koncentraci

(200 g, 300 g, resp. 500 g hořké soli rozpuštěním v 10 l vody poskytne 2 %, 3 % resp. 5 % roztok) Nepoužívat roztoky vyšší koncentrace, mohou poškodit ošetřované porosty! Roztok aplikovat v podvečer nebo brzo ráno, nikdy ne za plného slunce.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej (S 36/37/39).

Skladování a doprava

Skladujte v suchu, v uzavřených originálních obalech.

  • Likvidace zbytků hnojiva: nevyužitelné zbytky hnojiva naředit vodou v poměru min. 1 + 100 dílů vody a nalít do kompostu.
  • Likvidace obalů: Vyprázdněné vypláchnuté PE obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru druhotných surovin. Nespalujte.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

5 let od data výroby při skladování v původních obalech.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti