Upravit stránku

Wigor S

Aplikaci je možné provádět společně s NPK hnojivy běžnými prostředky. WIGOR S je možno aplikovat i v zimním období, protože nehrozí vymývání hnojiva vodou.

Základní informace

WIGOR S je hnojivo tvořené 90 % elementární síry a 10% bentonitu ve formě granulí o velikosti 2 - 4 mm. Slouží též k regulaci kyselosti půdy a může se použít jako součást směsných hnojiv. V granulích obsažený bentonit při kontaktu s vodou uvolňuje síru. Částice síry jsou v půdě mikroorganismy oxidovány na sírany, které jsou rostliny schopné přijímat.

Chemické a fyzikální vlastnosti

VlastnostHodnota
Síra jako S v %min. 90,0
Vlhkost v %max. 2,0
Částice od 2 do 4 mm v %min. 90,0
Částice nad 4 mm v %max. 5,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Aplikaci je možné provádět společně s NPK hnojivy běžnými prostředky. WIGOR S je možno aplikovat i v zimním období, protože nehrozí vymývání hnojiva vodou.

Doporučené dávkování

KulturaDávka kg/ha
Řepka40 - 50
Cukrovka, obilí, kukuřice30 - 35

Používat, jen je-li to třeba, nepřekračovat doporučené dávkování.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Symbol nebezpečnosti: Dráždivý

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Dráždí oči, dýchací orgány a kůži (R 36/37/38). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv a mimo dosah dětí (S 13/2). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů, krmiv (S 13). Nevdechujte páry (S 23) Zamezte styku s kůží (S 24) Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Ve všech případech podezření na otravu předat postiženého k dalšímu ošetření lékaři s údajem o poskytnuté první pomoci.

Skladování a doprava

Je třeba dodržovat obecné zásady pro práci s hnojivy, zamezit vzniku prachu a zajistit dostatečné odvětrávání. Při manipulaci s větším množstvím materiálu mohou stoupat koncentrace zplodin. Skladovat v suchu v původních obalech. Skladovat odděleně od potravin a krmiv. Hnojivo se dodává balené nebo volně ložené.

Likvidace zbytků hnojiva a obalů: Zabránit vniknutí do kanalizace a vodních toků. Zneškodňovat na skládce podle pokynů místních úřadů. Prázdné obaly od hnojiva se po důkladném vypláchnutí a znehodnocení předají do sběru k recyklaci.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních obalech.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti