Upravit stránku

Zelená skalice

Železo je důležitou součástí listové zeleně - chlorofylu. Jeho nedostatek se zejména u jádrovin, peckovin, jahodníku a révy vinné projevuje jako tzv. chloroza (žloutenka). Hnojivo má kyselou reakci. Síran železnatý umožňuje hnojením postřikem roztoku na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku železa v rostlinách (chlorozu).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: FeSO4·7H2O

VlastnostHodnota
Železo rozpustné ve vodě jako Fe v %min. 17,7
Síra jako SO42- v %min. 31,5

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva:

 • kadmium 1 mg / kg,
 • olovo 10 mg / kg,
 • rtuť 1 mg / kg,
 • arzén 10 mg / kg,
 • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Železo je důležitou součástí listové zeleně - chlorofylu. Jeho nedostatek se zejména u jádrovin, peckovin, jahodníku a révy vinné projevuje jako tzv. chloroza (žloutenka). Hnojivo má kyselou reakci. Síran železnatý umožňuje hnojením postřikem roztoku na list rychle odstranit příčiny akutního nedostatku železa v rostlinách (chlorozu).

Hnojivo má herbicidní vlastnosti, nesmí být proto použito jinak, než je uvedeno! Síran železnatý v kombinaci s dalšími výrobky (síran amonný a trávníkářský písek) se také používá k hubení mechů a lišejníků v okrasných trávnících.

Doporučené dávkování

KulturaDávka
Hnojení postřiku roztokem na list okrasných rostlin, okrasných dřevin a révy vinné0,23 - 0,4 % roztok (2-4 g hnojiva / 1 litr roztoku) aplikace v červnu

Nepoužívat roztoky vyšší koncentrace, mohou poškodit ošetřované porosty! Roztok aplikovat v podvečer nebo brzo ráno, nikdy ne za plného slunce.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Symbol nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití, dráždivý

 • Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práciR 22 Zdraví škodlivý při požití.
 • R 36/38 Dráždí oči a kůži.
 • S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 • S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
 • S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny:

 • Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu údaje z bezpečnostního listu.
 • Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a takto jej i v případě nutnosti transportujte k lékaři.
 • Nikdy nepodávejte nic ústy osobě, která je v bezvědomí.

Při nadýchání:

 • Vyveďte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu a tělesný i duševní klid.
 • Při přetrvávajících potížích přivolejte ihned lékaře!

Při styku s kůží:

 • Zasažené místo ihned omyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte.
 • Ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Zasažené části kůže ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte.
 • Pokud přetrvávají potíže, vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí:

 • Oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud postižený nosí kontaktní čočky, před promýváním je z očí odstraňte.

Při požití:

 • Postiženého umístěte v klidu a ústa mu vypláchněte vodou a dejte vypít několik sklenic vody. Nikdy nevyvolávejte zvracení! Pokud postižený zvrací samovolně,
 • zabraňte mu ve vdechnutí zvratků. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku.

Před prací s hnojivem (nikoli již během práce) a kdykoli před přestávkou v práci (např. před jídlem) a jejím skončením, ruce dobře omyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným ochranným krémem.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví, vždy při zasažení očí a po požití vyhledejte lékařské ošetření. Při vážnějším poškození zdraví konzultujte s Toxikologickým informačním střediskem (TIS) Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 21 PRAHA 1, tel. nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402.

Skladování a doprava

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném dobře větraném místě odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob!

 • Likvidace zbytků hnojiva: Případné neupotřebitelné zbytky hnojiva rozpustit ve vodě v poměru min. 1 + 50 dílů vody a nalít do kompostu v max.množství do 5 kg zbytku hnojiva / 1 m3 kompostu.
 • Likvidace obalů: Vyprázdněné vypláchnuté PE obaly předejte do organizovaného sběru k recyklaci. Nespalujte.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

24 měsíců od data výroby při skladování v původních obalech.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti