Upravit stránku

LAD 27

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík.

Alternativní názvy

  • Calc-Ammonium Nitrate - CAN (anglicky).
  • Kalk-Ammoniaksalpeter - KAS (německy).
  • Petisó (maďarsky).
  • Saletrzak/Salmag/Canwil (polské obchodní značky).

Chemické a fyzikální vlastnosti

Chemické složení: NH4NO3 + CaMg (CO3)2

VlastnostPrůměrná hodnota
Celkový dusík jako%s s%v %27,0 (½ dusičnanový, ½ amonný)
Celkový vápník jako CaO7,0
Celkový hořčík jako MgO5,0
Částice od 1 mm do 4 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 3,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Uvedené fyzikální vlastnosti odpovídají granulované formě hnojiva. Dodává se ještě tzv. prilovaná forma, kde je horší granulometrie, zejména větší rozptyl velikosti granulí a větší podíl menších částic. Toto hnojivo je vhodné ke skladování v žocích BigBag. Chemické složení je totožné.

Obsah rizikových prvků

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (v mg na kg hnojiva):

  • kadmium 1 mg / kg,
  • olovo 10 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 50 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík.

Doporučené dávkování

KulturaDávka v kg/ha
Ozimá pšenice a ozimý ječmen170 - 500
Ozimé žito150 - 400
Jarní pšenice a jarní ječmen120 - 350
Jarní ječmen sladovnický90 - 200
Oves120 - 300
Ozimá řepka180 - 600
Kukuřice350 - 700
Brambory170 - 500
Cukrovka220 - 500
Trvalé travní porosty100 - 500

Uvedené dávky vyjadřují orientační potřebu živin. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení s využitím platných normativů, při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny nebo objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 28). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Vyprázdněné obaly doporučujeme předat do sběru druhotných surovin.

Upozornění

Podle ČSN 46 5750 „Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv” je ledek amonný zařazen do třídy B. Z hlediska požární bezpečnosti je třeba dodržovat příslušná ustanovení ČSN 46 5750. Teplota vzplanutí je 410 °C (stanoveno zkušební metodou podle ČSN 64 0149 „Stanovení vznětlivosti materiálu”). V místech uložení hnojiva je nebezpečné pracovat s otevřeným ohněm a svářet. Hnojivo se může při vyšším zahřátí tepelně rozkládat za vývoje jedovatých zplodin, které způsobují bolesti hlavy a dechové potíže, jež se mohou projevit až dva dny po expozici - vždy je nezbytné zajistit lékařské ošetření. Při požáru hasit vodou za použití ochranné masky. Při malém rozsahu ohnisko hoření vyhrabat a mimo uskladněné hnojivo vodou uhasit.

Balení a doprava

PE obaly se doporučují likvidovat recyklací v příslušných zpracovatelských závodech. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Nepodléhá předpisům ADR/RID.

Doba použitelnosti

18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti