Upravit stránku

NPK 16-16-16

Třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík ve formě lehce přijatelné pro rostliny. Hnojivo je určeno jak k základnímu hnojení (před setím nebo výsadbou), tak i k přihnojování během vegetace. Je vhodné pro obiloviny, zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a travní porosty.

Chemické a fyzikální vlastnosti

VlastnostHodnota
Celkový dusík jako N v %16,0
Fosforečnan rozpustný ve vodě a v neutrálním citranu amonném jako P2O5 v %16,0
Fosforečnan rozpustný vevodě jako P2O5 v %9,0
Vodorozpustný oxid draselný jako K2O v %16,0
Částice od 2 do 5 mm v %min. 90,0
Částice pod 1 mm v %max. 1,0
Částice nad 10 mm v %0,0

Obsah rizikových prvků

Splňuje zákonem stanovené limity (kadmium v mg/kg P2O5, ostatní v mg/kg hnojiva):

  • kadmium 50 mg / kg,
  • olovo 15 mg / kg,
  • rtuť 1 mg / kg,
  • arzén 10 mg / kg,
  • chrom 150 mg / kg.

Rozsah a způsob použití

Třísložkové hnojivo obsahující dusík, fosfor a draslík ve formě lehce přijatelné pro rostliny. Hnojivo je určeno jak k základnímu hnojení (před setím nebo výsadbou), tak i k přihnojování během vegetace. Je vhodné pro obiloviny, zeleninu, jádroviny, peckoviny, okrasné rostliny a travní porosty. Méně vhodné je pro okurky, papriku, drobné ovoce a jahody.

Níže uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Upřesnění dávek ke konkrétním plodinám a jejich případné dělení doporučujeme na základě rozborů půdy, popř. podle výživného stavu rostlin.

Doporučené dávkování

KulturaDávka kg/ha
Pšenice150 - 200 na podzim
Ječmen, žito, oves400 - 600 na jaře
Řepka ozimá500 - 800 na jaře
Okopaniny400 - 500 na jaře
Louky a pastviny300 - 400 na jaře
Zelenina400 - 500 na jaře

Uvedené dávky vyjadřují celkovou potřebu živin a jsou pouze orientační. Pro konkrétní plodiny je vhodné upřesnit dávky a jejich případné dělení, nejlépe podle zásoby fosforu v půdě, případně podle výživného stavu rostlin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25) Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S 27). Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S 13). Vyprázdněné obaly doporučujeme předat do sběru druhotných surovin.

Skladování a doprava

Volně ložené se skladuje ve skladech v hromadách do maximální výše 6 m, od sebe vzdálených minimálně 2 m, nebo v odděleních (boxech). Hromady i oddělení musí být označeny názvem hnojiva.Doporučuje se naskladněné hnojivo zakrýt PE plachtou. Chraňte před teplem (S 15). Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Hnojivo se dodává volně ložené a balené.

Nepodléhá předpisům RID/ADR.

Doba použitelnosti

36 měsíců od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti